Privacy policy

Vous êtes ici

Privacy agreement

In deze privacy agreement willen we u duidelijk meedelen hoe we binnen ons bedrijf omgaan met en zorg dragen voor uw persoonsgegevens. Wij hechten immers veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, onze personeelsleden, onze leveranciers en bezoekers van onze website.

Om deze reden hebben we ons beleid volledig aangepast aan en in regel gesteld met de meest recente wetsbepalingen in België en Europa.

Toepassing – welke gegevens verzamelen we?

Deze agreement is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van alle persoonsgegevens waarover wij beschikking krijgen.

We verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum, e.d.  Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze website, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen.

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

Gegevens van minderjarigen worden door ons niet verwerkt

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt voor administratieve doeleinden; om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we u bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen, de betaling van afgenomen producten/diensten regelen, een pakket naar het juiste adres versturen.

In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we u veel gerichtere en nuttigere informatie doorgeven.  Om u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Om u aldus relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. 

Tot slot gebruiken wij uw gegevens in geval van beslechting van een eventueel geschil.

Hoelang verzamelen we deze gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen of wenst dat we uw persoonlijke informatie verwijderen, dan kan u op elk moment en zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen naar kiani@puzzleescaperooms.be of door ons op een andere - bij voorkeur schriftelijke manier - te contacteren.

Hoe kan u uw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens bijhouden, dan beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heeft u o.m. steeds kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. Ook kan u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens en kan u een verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Om dit recht uit te oefenen, dient u louter een duidelijk verzoek te richten aan ons waarin helder staat wat u wenst te weten, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart bevatten. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, zullen wij zo snel als mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde van uw gegevens te bewaren en dit voor bepaalde doeleinden.

Overdracht aan derde partijen

Wij beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Op geen enkel moment zullen uw gegevens worden overgedragen aan derden die geen deel uitmaken van ons bedrijf. Enkel en alleen in bijzondere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld indien wij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht worden. Financiële gegevens worden nooit gepubliceerd en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

Wat bij een datalek?

Indien zou blijken dat uw persoonsgegevens door een datalek toch bij derden terecht komen, dan zullen wij u dit onmiddellijk melden en zullen wij het nodige doen om dit onmiddellijk recht te zetten.

Cookies

Wij verzamelen uw gegevens ook wanneer u onze website bezoekt of wanneer u doorklikt op een e-mail van ons. Dit gebeurt via cookies of via vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen om dit te doen. Voor meer informatie rond het gebruik van cookies, kan je steeds onze cookie policy (hieronder) raadplegen. U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

Beheer van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden beheerd door personeel binnen Puzzle escape rooms en worden opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten. Binnen ons bedrijf zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Bij de verwerking van persoonsgegevens zien wij steeds toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kiani Hallumiez
Adres: Blekerijstraat 75 bus 11, 9000 Gent.
Telefoonnummer: +32 478 93 63 03
E-mail: kiani@puzzleescaperooms.be

Verwerkers

Verwerkers zijn de natuurlijke of rechtspersonen of diensten die ten behoeve van ons bedrijf gegevens verwerken. Wij verbinden ons er toe om met iedere verwerker een duidelijke verwerkersovereenkomst af te sluiten opdat ook in deze verhouding uw persoonsgegevens optimaal beschermd worden en uw privacy gewaarborgd blijft.

Wijzigingen van het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy. Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 26/11/2020